Home Ngữ pháp Cấu trúc without trong tiếng Anh: ví dụ và bài tập