Home Ngữ pháp Cấu trúc whether, whether or: Lưu ý khi sử dụng