Home Ngữ pháp Cấu trúc hope trong tiếng Anh: ví dụ và bài tập