Home Ngữ pháp Cấu trúc consider trong tiếng Anh: ví dụ và cách dùng cụ thể