Home Ngữ pháp Cấu trúc apologize trong tiếng Anh: ví dụ cách dùng và bài tập